ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

Artikel 1.        Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

LockersandMore: Mevrouw N.D Hartog, handelend onder de naam “LOCKERSANDMORE”,  wonende te (6641 LJ) Beuningen, aan de  Oerdonk 6;

Koper: De wederpartij van LOCKERSANDMORE, al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Overeenkomst: De Overeenkomst tussen LOCKERSANDMORE en Koper, inhoudende de verkoop en levering van Zaken.

Zaak/Zaken: Roerende zaken, met toepassing in de (para)medische en sportapparatuur en accessoires

Artikel 2.     Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en/of iedere Overeenkomst tussen LOCKERSANDMORE en een Koper waarop LOCKERSANDMORE deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met LOCKERSANDMORE, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Algemene voorwaarden van Koper zijn slechts van toepassing, indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van LOCKERSANDMORE en Koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van LOCKERSANDMORE.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaar­den volledig van toepassing. LOCKERSANDMORE en Koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3.          Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door LOCKERSANDMORE gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. LOCKERSANDMORE is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkings­kosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeldt.
 4. Levertijden in offertes van LOCKERSANDMORE zijn indicatief en geven Koper bij over­schrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is LOCKERSANDMORE daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij LOCKERSANDMORE anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht LOCKERSANDMORE niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen Zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen, tenzij zulks uitdrukkelijk door LOCKERSANDMORE is aangegeven.

Artikel 4.          Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst

Een overeenkomst wordt schriftelijk aan­ge­gaan en komt eerst tot stand op de dag van on­derte­kening van de opdrachtbevestiging door Koper, onder­scheidenlijk op de dag van ver­zen­ding van de schriftelij­ke opdrachtbe­ves­tiging door Koper aan LOCKERSANDMORE.

 1. LOCKERSANDMORE zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Één en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft LOCKERSANDMORE het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Indien door LOCKERSANDMORE of door LOCKERSANDMORE ingeschakelde derden in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van Koper of een door Koper aangewezen locatie, draagt Koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 4. Indien door LOCKERSANDMORE of door LOCKERSANDMORE ingeschakelde derden in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van Koper of een door Koper aangewezen locatie, draagt Koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 5. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan LOCKERSANDMORE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan LOCKERSANDMORE worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan LOCKERSANDMORE zijn verstrekt, heeft LOCKERSANDMORE het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Koper in rekening te brengen.
 6. LOCKERSANDMORE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat LOCKERSANDMORE is uit gegaan van door Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor LOCKERSANDMORE kenbaar behoorde te zijn.
 7. Koper vrijwaart LOCKERSANDMORE voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar is.

Artikel 5.          Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereen­komstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. LOCKERSANDMORE zal Koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal LOCKERSANDMORE de Koper hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal LOCKERSANDMORE daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het dezen bepaalde zal LOCKERSANDMORE geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 6.          Levering

 1. Levering geschiedt af magazijn van LOCKERSANDMORE. LOCKERSANDMORE zal de Zaken slechts leveren, indien Koper het door hem verschuldigde bedrag volledig heeft voldaan overeenkom­stig het bepaalde in artikel 10.1.
 2. Indien LOCKERSANDMORE een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Koper de LOCKERSANDMORE schriftelijk in gebreke te stellen. Overschrijding van levertijden geeft Koper geen recht op ontbinding of schadevergoeding van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Koper is verplicht de Zaken af te nemen op het moment dat LOCKERSANDMORE deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 4. Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is LOCKERSANDMORE gerechtigd de Zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 5. Indien de Zaken worden bezorgd is LOCKERSANDMORE gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen dan afzonderlijk worden gefactureerd.
 6. Indien LOCKERSANDMORE gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Koper deze aan LOCKERSANDMORE ter beschikking heeft gesteld.
 7. LOCKERSANDMORE is gerechtigd de Zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeen­komst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. LOCKERSANDMORE is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

Artikel 7.          Modellen

 1. Is aan Koper een model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de Zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de Zaak daarmee zal overeenstemmen.
 2. Ingeval van verstrekking van een model aan Koper, heeft Koper de mogelijkheid het betreffende model te gebruiken gedurende een nader tussen partijen overeen te komen periode. Daarvoor gelden eveneens de bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 3. Indien Koper niet binnen 14 dagen na het verstrijken van de afgesproken periode van gebruik schriftelijk aan LOCKERSANDMORE kenbaar heeft gemaakt af te zien van daadwerkelijke koop van het model, wordt deze geacht door Koper te zijn gekocht.
 4. Koper vrijwaart LOCKERSANDMORE voor eventuele aanspraken van derden, die gedurende de periode van verstrekking van het model aan de koper schade lijden.

Artikel 8.          Onderzoek, reclames, klachtenregeling

 1. Koper is gehouden de Zaken op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn daarna te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van de geleverde Zaken overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
 2. Eventuele tekorten behoren binnen 8 dagen na levering van de Zaken schriftelijk aan LOCKERSANDMORE te worden vermeld, zulks met een uitleg/specificatie van de tekortkoming.
 3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte Zaken. Wenst Koper gebrekkige Zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de LOCKERSANDMORE op de wijze zoals door LOCKERSANDMORE aangegeven.
 4. In geval van een gerechtvaardigde reclame kan LOCKERSANDMORE te harer keuze overgaan tot het kosteloos her­stellen van de tekortkoming c.q. het gebrek (tenzij dit door de ontstane vertraging voor Koper onacceptabel is), danwel overgaan tot vervanging van de gebrek­kige Zaken door (andere) Zaken conform de Overeenkomst. Indien zulks onmogelijk is zal LOCKERSANDMORE, uitsluitend ingeval van een gerechtvaardigde reclame, de Zaken terug­nemen onder voorwaarde van teruggave van de koopprijs aan Koper. De (vervoer)­kosten gerelateerd aan het terugnemen van de Zaken zijn voor rekening van Koper.
 5. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 6. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 7. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com), de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 8. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 9. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 9.          Vergoedingen, prijs en kosten

 1. Indien LOCKERSANDMORE met Koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is LOCKERSANDMORE niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder vernoemd.
 2. LOCKERSANDMORE mag prijsstijgingen doorberekenen, indien LOCKERSANDMORE kan aantonen dat zich tussen het moment van de aanbieding/offerte en de uitvoering van de Overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aan zien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal.
 3. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is Koper gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de Overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.
 4. De door LOCKERSANDMORE gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 10.        Betaling

 1. Betaling dient te geschieden navolgende wijze, op een door LOCKERSANDMORE aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van Koper niet op.

Zaken (niet op voorraad):

–          30% van de hoofdsom bij ondertekening van de opdrachtbevestiging;

–          70% van de hoofdsom uiterlijk één dag voor de levering van de Zaken.

Zaken (op voorraad):

Betaling van de hoofdsom binnen 10 dagen na factuurdatum.

 1. Ingeval partijen overeenkomen dat Koper betalingen zal voldoen middels een machtiging, zullen partijen daartoe nadere afspraken maken en de door de betreffende bank daaraan gestelde voorwaarden uitvoeren. Het tekenen van een machtiging is niet gelijk aan het betalen van de hoofdsom.
 2. Indien Koper in gebreke blijft met de betaling op de dag van levering van de Zaken (terzake niet op voorraad zijnde Zaken) danwel binnen de termijn van 10 dagen (terzake op voorraad zijnde Zaken), dan is Koper op dat moment van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van LOCKERSANDMORE op Koper onmiddellijk opeisbaar.
 4. LOCKERSANDMORE heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. LOCKERSANDMORE kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. LOCKERSANDMORE kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 11.        Incassokosten

 1. Indien Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn ver­plichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. In ieder geval is Koper in het geval van een geld­vordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeen­komstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken worden geadviseerd.
 2. Indien LOCKERSANDMORE hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele door LOCKERSANDMORE gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Koper.

Artikel 12.        Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door LOCKERSANDMORE geleverde Zaken, daaronder mede begrepen eventueel verstrekte modellen, blijven eigendom van LOCKERSANDMORE totdat Koper alle verplichtingen uit alle met LOCKERSANDMORE gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Zaken te verpande noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht LOCKERSANDMORE zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan LOCKERSANDMORE ter inzage te geven.
 5. Door LOCKERSANDMORE geleverde Zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen door Koper slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat LOCKERSANDMORE zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan LOCKERSANDMORE of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van LOCKERSANDMORE zich bevinden en die Zaken mede terug te nemen.

Artikel 13.        Garantie

 1. LOCKERSANDMORE garandeert dat de te leveren Zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. De door LOCKERSANDMORE verstekte garantie ter zake een Zaak is beperkt tot die, die door de producent van de Zaak ervoor wordt verstrekt. LOCKERSANDMORE verstrekt op eerste verzoek van Koper de betreffende door de producent van de Zaak verstrekte garanties.
 3. Indien de te leveren Zaken niet voldoen aan deze garanties, zal LOCKERSANDMORE de Zaak binnen redelijke termijn na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving terzake van het gebrek door Koper, indien retournering redelijker­wijze niet mogelijk is, naar haar keuze vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de te vervangen Zaak aan LOCKERSANDMORE te retourneren en de eigendom daarvan aan LOCKERSANDMORE te verschaffen. Ingeval van herstel is LOCKERSANDMORE niet verplicht een vervangende Zaak aan Koper ter beschikking te stellen. De verzendkosten voor LOCKERSANDMORE van en naar de plaats van vorenbedoelde vervanging of herstel van de Zaak zijn voor rekening van Koper.
 4. Ingeval van herstel van de Zaak, blijft de garantie van de Zaak beperkt tot periode die door de producent van de Zaak ervoor wordt verstrekt. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor het gedeelte van Zaak wat hersteld is.
 5. De in dit artikel genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruikdoor Koper of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van LOCKERSANDMORE, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de Zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de Zaak niet bestemd is. Ook geldt de in dit artikel genoemde garantie niet ingeval van normale slijtage van de Zaken.

Artikel 14.        Opschorting en ontbinding

 1. LOCKERSANDMORE is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

–     Koper de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

–     Na het sluiten van de Overeenkomst LOCKERSANDMORE ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

–     Koper bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschor­ting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

 1. Voorts is LOCKERSANDMORE bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van LOCKERSANDMORE op Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien LOCKERSANDMORE de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 3. LOCKERSANDMORE behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15.        Aansprakelijkheid

 1. Indien de door LOCKERSANDMORE geleverde Zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van LOCKERSANDMORE jegens Koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden in artikel 13 onder “Garanties” is geregeld.
 2. Indien LOCKERSANDMORE aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van LOCKERSANDMORE te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van LOCKERSANDMORE voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 2.000,- (zegge: tweeduizend Euro).
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

–     De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

–     Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 1. LOCKERSANDMORE is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg­schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van LOCKERSANDMORE of zijn ondergeschikten.

Artikel 16.        Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de Zaak c.q. Zaken, gaat op Koper over op het moment waarop deze aan Koper juridisch (bij koop) en/of feitelijk (bij model) worden geleverd en daarmee in de macht van Koper of van een door Koper aan te wijzen derden worden gebracht.
 2. Ingeval Koper in het kader van een Overeenkomst één of meer bij haar in eigendom zijnde zaken inruilt bij LOCKERSANDMORE, is Koper bevoegd deze ingeruilde zaken voor haar rekening en risico te gebruiken tot het moment van levering van de door haar gekochte Zaken. LOCKERSANDMORE is derhalve pas aansprakelijk (ook jegens derden) voor het gebruik van deze ingeruilde zaken, vanaf het moment van feitelijke eigendomsoverdracht van deze ingeruilde zaken aan LOCKERSANDMORE.

Artikel 17.        Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder ‘overmacht’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop LOCKERSANDMORE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LOCKERSANDMORE niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werk­stakingen in het bedrijf van LOCKERSANDMORE worden daaronder begrepen.
 3. LOCKERSANDMORE heeft ook recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat LOCKERSANDMORE zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door LOCKERSANDMORE langer duurt dan zes maanden, is ook Koper gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder een verplichting zijdens LOCKERSANDMORE tot vergoeding van schade aan Koper.
 6. Voor zoveel LOCKERSANDMORE ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit  de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is LOCKERSANDMORE gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk Overeenkomst.

Artikel 18.        Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt LOCKERSANDMORE zich de rechten en bevoegdheden voor die LOCKERSANDMORE toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Het is Koper niet toegestaan veranderingen in de Zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van de geleverde Zaken anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in het kader van de Overeenkomst eventueel door LOCKERSANDMORE tot stand gebrachte modellen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van LOCKERSANDMORE, ongeacht of deze aan Koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Alle door LOCKERSANDMORE eventueel aan Koper verstrekte overige zaken zoals modellen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door Koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van LOCKERSANDMORE worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van deden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken ander voortvloeit.
 5. LOCKERSANDMORE behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor ander doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 6. Koper vrijwaart LOCKERSANDMORE voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 19.        Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, LOCKERSANDMORE gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en LOCKERSANDMORE zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is LOCKERSANDMORE niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 Artikel 20.        Toepasselijk recht / geschillen

 1. Op elke Overeenkomst tussen LOCKERSANDMORE en Koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van LOCKERSANDMORE is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft LOCKERSANDMORE het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 24.        Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland te (regiokantoor) Nijmegen.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden.